Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. svibnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća, održane 22. ožujka 2016. i 21. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. ožujka 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Vukovaru
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
2. Izvješće o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51372 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51378 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 51379 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalnog vozila
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
10. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.