Na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. ožujka 2017., izglasano je i usvojeno 18 akata i to:

- skraćeni zapisnik 34. sjednice Gradskog vijeća održane 22. veljače 2017. godine

 

 1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Gradskog muzeja Vukovar
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Gradske knjižnice Vukovar
 4. Odluka o usvajanju Izvješća oradu i financijskog izvješća za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vukovara
 5. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
 6. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
 7. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2016. godinu
 9. Odluka o usvajanju Financijskog plana i programa za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar"
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2017. godinu
 11. Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 12. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2017. godinu u području sporta
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
 14. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 15. Odluka o dodjeli Medalje Grada Vukovara Ivani Mujkić
 16. Odluka o dodjeli Plakete Grada Vukovara Udruzi tjelesnih invalida „Toms" Trogir
 17. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara
 18. Odluka o lokalnim porezima

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.