1. sjednica Gradskog vijeća održana je 28. ožujka 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2011.
2.    Odluka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2011.
3.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog muzeja Vukovar za 2011.
4.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
5.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2011.
6.    Odluka o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2011.
7.    Odluka o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Vukovara za 2011.
8.    Odluka o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Vukovara za 2011.
9.    Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, socijalnoj, zdravstvenoj, humanitarnoj djelatnosti i sportu u 2011.
10.    Odluka o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2011.
11.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2011.
12.    Razmatranje izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Vukovara za 2010.
13.    Odluka o izmjeni Odluka o komunalnom doprinosu
14.    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Vukovara za 2011.
15.    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina