4. sjednica Gradskog vijeća održana je 31. svibnja 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o utvrđivanju popisa ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar
2.   
a.    Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
b.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
3.   
a.    Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
b.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
4.   
a.    Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
b.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
5.   
a.    Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
b.    Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
6.    Odluka o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2010.
7.    Razmatranje financijskog izvješća Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2010.
8.    Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar
9.    Razmatranje izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar
10.    Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi „Hrvatski dom Vukovar“
11.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vukovar 1
12.    Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2010.
13.    Izvješće o donesenoj Odluci o preraspodijeli sredstava u Proračunu Grada Vukovara za 2010.
14.    Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
15.    Odluka o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
16.    Provođenje izbora za članove Gradskog savjeta mladih grada Vukovara
17.    Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Vukovaru
18.    Plana gradnje komunalnih vodnih građevina grada Vukovara za 2011.
19.    Odluka o promjeni naziva Ulice Lenjinovo šetalište
20.    Odluka o davanju naziva parku u Borovu naselju