Grad Vukovar objavit će u srijedu 19. lipnja 2024. godine Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude na području grada Vukovara za 2024. godinu.

Za provedbu Javnog poziva iz gradskog proračuna osigurano je 67.000,00 eura.

Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 70  % prihvatljivih troškova, a maksimalno do 2.000,00 eura. Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 200,00 eura.

Korisnici bespovratne potpore su subjekti malog gospodarstva  – trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti koji su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva, a bave se djelatnošću iz područja turizma (NKD 55 Smještaj; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima) te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vukovara.

Prihvatljivi korisnici su:

  • - koji obavljaju djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara
  • - ako subjekt malog gospodarstva obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja grada Vukovara, potpora se može koristiti samo za djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje prihvatljivih troškova nastalih u 2024. godini na temelju realiziranih računa i predračuna/ponuda.

Podnositeljima zahtjeva koji prilože predračun/ponudu sredstva će biti isplaćena nakon realizacije predračuna/ponude što se dokazuje dostavljanjem računa i dokazom o plaćanju istog uz propisani Izvještajni obrazac.

Korisnik može podnijeti samo jedan Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu za jednu ili više mjera.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERA 1: Marketinške aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

-         fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata

-         izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata

-         izrada i održavanje web stranice za poslovanje u turizmu

-         nabava softvera za vođenje smještaja (booking i sl.)

-         oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama

-         izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i dr...)

-         certifikat za smještajne objekte (eko certifikati)

-         kupnja stručne literature

-         edukacije vezane za poslovanje u turizmu

-         sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije

-         ostale promidžbene mogućnosti koje pomažu promociji smještajnih objekata

MJERA 2: Opremanje i uređenje smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

-         obnova, rekonstrukcija i opremanje smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda

-         uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni, saune, jacuzzi, dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl.

-         trošak hortikulturnog uređenja okoliša

-         trošak izrade studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije

MJERA 3: Razvoj aktivnih oblika turizma

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

-         kupnja bicikala, električnih bicikala, biciklističke opreme, romobila, električnih romobila i druge ekološki prihvatljive opreme koja služi za razvoj aktivnih oblika turizma

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema redoslijedu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, odnosno do zatvaranja Javnog poziva, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.

Javni poziv bit će otvoren od 19. lipnja 2024. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 19. srpnja 2024. godine.