Vijeće za prevenciju

pic_01_tnU sklopu Školskog preventivnog programa na početku nove školske godine, stručni tim Osnovne škole Antuna Bauera Vukovar organizirao je stručna predavanja za roditelje učenika predmetne nastave na temu prevencije nasilja i ovisnosti među učenicima u školi i gradu.

pic_01_tnAK Polet Vukovar u suradnji s prometnom policijom PP Vukovar provela je 10. rujna u središtu grada prometno-preventivnu akciju Sigurno i vješto u prometu.

pic_01_tnVijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru pokrenulo je kampanju koja ima za cilj osvijestiti roditelje o brizi za djecu i mlade.

Pic_01_tnČetvrta sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je 28. lipnja 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara pod vodstvom načelnika Policijske postaje Vukovar Željka Šimundića, zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

U Info centru za mlade Vukovar održan sastanak Savjetodavnog odbora za mlade.

pic_08_tnU Hotelu Lav u Vukovaru održan je drugi susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije.

KLASA: 550-01/09-01/01
URBROJ: 2196/01-02-10-12
Vukovar, 6. rujna 2010.


Predmet: Vijeće za prevenciju Grada Vukovara

Poštovani,
Odlukom gradonačelnika od 01. veljače 2010. osnovano je Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru i 28. travnja 2010. održana je 1. Sjednica istoga.

Vijeće je osnovano s ciljem utvrđivanja i ostvarivanja programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.

Program prevencije obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Kako bi Vijeće održavalo sjednice i izvršavalo dogovorene zadaće donijeta je dopuna Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru kojom je omogućeno da u slučaju spriječenosti dolaska na sjednice članovi Vijeća pismenim putem mogu odrediti osobu koja će/ju zamijeniti na sjednici. Navedena osoba mora biti uposlena u istoj ustanovi iz koje dolazi i član Vijeća.

Sve dodatne upite vezano za funkcioniranje i rad Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru možete uputiti na naš Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
ŽELJKO SABO

Na temelju članka 47., stavka 3., točka 30. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU U GRADU VUKOVARU

 

I

Imenuje se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru u sastavu:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, za  predsjednika
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, za zamjenika predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec. predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PS Vukovar, član
6. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, član
7. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
8. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
9. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
10. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnik Županijske komore u Vukovaru, član
11. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
12. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član

II

Ovlašćuju se članovi Vijeća da u slučaju svoje spriječenosti dolaska na sjednice pismenim putem odrede osobu koja je uposlena u istoj ustanovi, koja će ga/ju zamijeniti na sjednici.

III

Ovo Rješenje će se objaviti u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/10).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-11                    
Vukovar, 6. rujna  2010.

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog
Na temelju čl. 44 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i čl. 47. stavka 3. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru


Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru (u nastavku teksta: Vijeće) te se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada.
Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Članak 2.
Vijeće ima 12 članova i članica.
Predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce i ostale članove Vijeća bira i razrješuje Gradonačelnik.

Članak 3.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga Vijeće može osnivati stručne skupine kao privremena ili stalna tijela Vijeća.

Članak 4.
Vijeće za prevenciju ima za cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.
Program prevencije obuhvatit će suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.
Vijeće radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik/ca i zapisničar/ka.

Članak 6.
Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova/ica, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova/ica.

Članak 7.
Administrativne poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

Članak 8.
Vijeće može donijeti Poslovnik o radu Vijeća.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju („Službeni vijesnik“ Grada Vukovara br. 2/08).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Klasa: 550-01/09-01/01
Ur. broj: 2196/01-02-10-2
U Vukovaru, 01. veljače 2010.

GRADONAČELNIK
Željko Sabo, teolog