Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. lipnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća, održane 12. svibnja 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Donošenje Strateških smjernica za razvoj turizma Grada Vukovara u vremenu od 2016. do 2020.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Ivo Kunst)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 5. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.