GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/10
URBROJ: 2196/01-01-16-1
Vukovar, 27. srpnja 2016.

Na temelju članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
25. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
3. kolovoza 2016. (srijeda) u 8,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća, održane 16. lipnja 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći


D N E V N I R E D


1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i Sanja Tokić)
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos prava građenja s Gradskog muzeja Vukovar na Muzej Vučedolske kulture
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
3. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.