Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. kolovoza 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća, održane 5. srpnja 2016.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
  (Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu i donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 5. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju energetske obnove više stambenih zgrada u Županijskoj 106, 112, 114 i 116
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 7. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.