Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. listopada 2020. (SRIJEDA), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.

- Usvajanje skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća održane 5. listopada 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D


1. Donošenje Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
(Izvjestitelji: V. Vujić i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja 30. lipnja 2020.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju Hrvatskog radija Vukovar-a za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Rac)
6. Prijedlozi i informacije


Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.