GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/11
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 19. svibnja 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
4. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
31. svibnja 2011. (utorak) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Usvajanje Skraćenih zapisnika sa 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća održanih 6. i 18. travnja 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D


1.    Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
2.    Donošenje:
a.    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
b.    Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
3.    Donošenje:
a.    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
b.    Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
4.    Donošenje:
a.    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
b.    Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
5.    Donošenje:
a.    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
b.    Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
6.    Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
7.    Razmatranje financijskog izvješća Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
8.    Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)
9.    Razmatranje izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica)
10.    Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi „Hrvatski dom Vukovar“
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)
11.    Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
12.    Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
13.    Izvješće o donesenoj Odluci o preraspodijeli sredstava u Proračunu Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
14.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
15.    Donošenje Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
16.    Provođenje izbora za članove Gradskog savjeta mladih grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
17.    Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Vukovaru
(Izvjestitelji: P. Augustinov i B. Šašić)
18.    Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina grada Vukovara za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
19.   Donošenje Odluke o promjeni naziva Ulice Lenjinovo šetalište
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
20.    Donošenje Odluke o davanju naziva parku u Borovu naselju
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
21.    Pitanja, prijedlozi - razno


Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak