GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/13
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 10. lipnja 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam


5. sjednicu (tematsku)
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

za
16. lipnja 2011. (četvrtak) u 11,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedećiD N E V N I R E D


1.    Razmatranje projekta izgradnje zatvorenog bazena u Borovo naselju.
(Izvjestitelj: gradonačelnik Ž. Sabo)Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak