Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. prosinca 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća, održane 23. studenoga 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Donošenje Odluke o dopuni odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
2. Donošenje II. izmjena i dopuna PPUG Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i Zoran Hebar)
3. Donošenje II. izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i Z. Hebar)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja sporta i sportskih manifestacija za 2016.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
7. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.