Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. siječnja 2016. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
 2. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 3. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: N. Mažar i A- Živanović)
 4. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i predstavnik Savjeta mladih)

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.