Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. veljače 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja kulture u Gradu Vukovaru za 2016. po drugom javnom pozivu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvještaja za 2015. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvještaja za 2015. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
 4. Donošenje Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
 5. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o korištenju i upravljanju Poduzetničkim inkubatorom Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara za 2016. i 2017. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2015.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
 8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za razdoblje od 2016. do 2019.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
 9. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
 10. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.