Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine" br. 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 9/17) i članka 32., stavka 1, točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara 4/09 , 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3 sjednici, održanoj 19. listopada 2017. upućuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova/ica i zamjenika/ca članova/ica
Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara

I
Pokreće se postupak izbora članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara.
Gradski savjet mladih Grada Vukovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Vukovara koje se osniva u cilju sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II
Gradski savjet mladih Grada Vukovara ima sedam članova/ica i sedam zamjenika/ca članova/ica, u ukupan broj članova uključeni su predsjednik/ca i zamjenik/ca predsjednika/ce Gradskog savjeta mladih.
U Gradski savjet mladih Grada Vukovara mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Vukovara, u dobi od 15 do 30 godina.
U Gradski savjet mladih Grada Vukovara biraju se članovi/ce i njihovi zamjenici/e iz reda školske populacije, iz reda studentske populacije i iz reda udruga koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, pomladaka političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih.
Članove/ce Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara bira Gradsko vijeće Grada Vukovara na mandat od tri godine.

III
Pravo predlaganja kandidata/kinja za članove/ice i zamjenike članova/ca Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara imaju učenička vijeća, studentski zborovi, udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj koji su registrirani i djeluju na području Grada Vukovara te neformalne skupine mladih.

IV
Prijedlozi kandidata/kinja za članove/ice i zamjenika kandidata/kinja Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže slijedeće podatke:
- Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidatu/kinji (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
- za koju skupinu mladih u Savjetu se kandidat/kinja predlaže (školska populacija, studentska populacija, mladi koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta),
- obrazloženje prijedloga,
- podatke o zamjeniku kandidata/kinje (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište).

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- presliku osobne iskaznice,
- izvadak iz odgovarajućeg registra za udrugu ili drugi oblik organiziranja mladih koji su predlagatelji (ne stariji od godinu dana),
- presliku Odluke o osnivanju učeničkog vijeća ili studentskog zbora koji su predlagatelji.
U slučaju kada je predlagatelj neformalna skupina mladih kandidate/kinje i zamjenike kandidata/kinja mora predložiti skupina od najmanje 30 mladih. Neformalna skupina mladih koja predlaže kandidate/kinje i zamjenike kandidata/kinja mora priložiti listu članova skupine sa imenom i prezimenom, pripadajućim OIB-om, datumom rođenja i potpisom svih predlagatelja.

V
Prijedlozi kandidata/kinja i zamjenika kandidata/kinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara dostavljaju se poštom na adresu: Grad Vukovar – Komisija za izbor i imenovanja, Vukovar, dr. Franje Tuđmana br. 1 ili neposredno u Pisarnicu Grada Vukovara soba br. 1, u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva u Vukovarskim novinama.

VI
Nakon zaprimanja kandidatura za članove/ce i zamjenike/ce članova/ca Savjeta mladih Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata/kinja te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavit će se na web stranicama Grada.
Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/24
URBROJ: 2196/01-01-17-5
Vukovar, 19. listopada 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šota, dr. med. vet.

 

Obrazac za prijavu kandidata za Savjet mladih