Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 9/14) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2015., donosi

ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara

I.
Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Vukovara izabrani su:
1. Srđan Ćurčić, 204. vukovarske brigade 33, 32000 Vukovar, rođ. 17.03.1996. sa zamjenicom Marija Magdalena Budimir – predlagatelj Gimnazija Vukovar.
2. Marko Mlakić, Hrvatske nezavisnosti 178, 32000 Vukovar, rođ. 28.09.1989. sa zamjenicom Sanja Novosel – predlagatelj Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara,
3. Sandra Kovačević, Đergajska 20, 32000 Vukovar, rođ. 14.10.1989. sa zamjenicom Andrea Prša – predlagatelj PRONI Centar za socijalno podučavanje,
4. Bruno Marić, Šarengradska 4, 32000 Vukovar, rođ. 15.02.1991. sa zamjenikom Davor Radić – predlagatelj Udruga dr. Ante Starčević Vukovar,
5. Philip Ištuk, Bana Josipa Jelačića 228, rođ. 22.04.1996. sa zamjenicom Klara Nikolić – predlagatelj Udruga srednjoškolaca,
6. Kristina Ozdanovac, Budućnosti 20, 32000 Vukovar, rođ. 18.10.1994. sa zamjenicom Bojana Ljuboja – predlagatelj Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara,
7. Igor Naletilić, Zrinska 32, 32000 Vukovar, rođ. 18.09.1989. sa zamjenicom Tena Potlimbrzović – predlagatelj Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara.

II.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.
Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/17
URBROJ: 2196/01-01-15-11
Vukovar, 30. siječnja 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.