Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara donosiODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu

I.
Poništava se Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu jer nije pristigla niti jedna prijava.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obrazloženje
Grad Vukovar je na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu (KLASA:402-01/20-01/23 URBROJ:2196/01-02-20-2, od dana 19. listopada 2020. godine).
Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosila je 55.000,00 kuna.
Natječaj je bio otvoren do 23. studenog 2020. godine.
Do isteka roka za prijavu na Natječaj nije zaprimljena niti jedna prijava te je odlučeno kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/20-01/23
URBROJ: 2196/01-02-21-6
U Vukovaru, 15. siječnja 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

TEKST ODLUKE