Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za jednokratna financijska sredstva iz društvenih djelatnosti u 2021. godini

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijava udruga iz područja branitelja i stradalnika, kulture, tehničke kulture i ostalih udruga (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje aktivnosti koje pridonose razvitku prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava koja pridonose razvitku prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17). Sufinanciranje aktivnosti koje se pojavljuju tijekom godine, od interesa za lokalnu zajednicu, a sufinanciraju se temeljem iskazanih aproksimaciji troškova i prema proračunskim mogućnostima.

III.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 83.500,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinoj aktivnosti je od 1.000,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20 aktivnosti.

IV.
Rok za podnošenje prijava je do 30. studenog 2021. ili do utroška sredstava iz točke III. ovog Poziva.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Poziva može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku aktivnosti, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima i pozivima Grada Vukovara u 2021. godini. Njihove aktivnosti može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Cjelokupna prijavna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,
socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

VII.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Poziva.

VIII.
Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

IX.
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara narednih 5 godina.

X.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Poziva, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA: 402-03/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-3
U Vukovaru, 01. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Upute za prijavitelje 
1. Obrazac prijave 
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
3. Obrazac za provjeru 
4. Nacrt – Ugovora 
5. Izvještajni obrazac 
6. Financijsko izvješće