Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.07, Program R.170.07.01, Aktivnost R.170.07.01.02, konto 381 – tekuće donacije (Dunav svome gradu, Smotra folklornih društava)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja „Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrasci:
4. Obrazac prijave manifestacije (excel format)
5. Obrazac izjave o partnerstvu (word format)
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format)
7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta (pdf. format)
8. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (pdf. format)
9. Izvještajni obrazac (excel format)
10. Financijsko izvješće (excel format)

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

V.
(1) Grad Vukovar je nadležan za provedbu postupka.
(2) Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(3) Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
(4) Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
(1) Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava.
(2) Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem aktivnosti sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:612-01/21-01/1
URBROJ:2196/01-02-21-1
U Vukovaru, 9. ožujka 2021. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.


TEKST ODLUKE