KLASA:402-01/23-01/26
URBROJ:2196-1-24-65
U Vukovaru, 13. svibnja 2024.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2024.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima.
Ukupno planirana vrijednost bila je 25.000,00 EUR, raspoređena u području:

- Razdjel R.172, Glava R.172.05., Program R.172.05.01, Aktivnost R.172.05.01.02. –
Ostale tekuće donacije

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA JEDNOKRATNA SREDSTVA

Red.

Broj

UDRUGE PRIJEDLOG AKTIVNOSTI IZNOS U EUR
1 Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara Sportske igre i druženje umirovljenika grada Vukovara, umirovljenika grada Našica i umirovljenika Donje Motičine 2.000,00
2 HKGD „Dunav“ Vukovar Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju folklornog plesa u Bursi / Turska 3.500,00
3 KUD „Sloga“ Vukovar Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje električne energije 3.500,00
4 „Paloma“-dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe“ Vukovar „Ljetne aktivnosti za invalidne i siromašne osobe u Vukovaru“ 700,00
5 Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima Tko se boji sutra još? - Vukovar Kupovina opreme 2.500,00
6 Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) Aktivni u starosti 2 800,00
7 Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara „Sjećanje na žrtve fašističkog zločina“ – Dudik-2024 700,00
8 PRONI Centar za socijalno podučavanje Obilježavanje 15. g. djelovanja ICM i 10 g. VCV 1.500,00
9 Udruga žena „Jelica“ „Aktivnosti Udruge žena „Jelica“ u Vukovaru 700,00
10 Bara film Klein film festival 1.500,00
11 Udruga umirovljenika Borovo naselje Unaprjeđenje učinkovitosti udruge za pružanje društvenih usluga korisnicima 4.000,00
12 Udruga Hrvatska za život Izgradnja kulture života u Vukovaru 1.500,00
13 Udruga umirovljenika „Vukovar novi“ Vukovar Obilježavanje međunarodnog dana umirovljenika i deset godina samostalnog rada udruge 1.200,00
14 Udruga vukovarski slikari „Vukovar u mom slikarskom srcu“ 900,00
  UKUPNO IZVRŠENO: 25. 000,00
  PREDVIĐENO: 25. 000,00

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva u 2024. godini