Na temelju članka II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar (KLASA: 402-03/17-01/2, URBROJ: 2196/01-02-17-1 od 17. veljače 2017). Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv

za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama
u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2017. godini
(u daljnjem tekstu Poziv)

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama čiji je djelovanje usmjereno na rad u području sporta od interesa za Grad Vukovar.u 2017. godini (u daljnjem tekstu Poziv).

II.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 230.000,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Športske aktivnosti i rekreacija).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 30.000,00 kuna.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 20. Prosinca 2017. godine ili do utroška sredstava iz točke II. ovog Poziva.

IV.
Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Poziva moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
1. Neplanirane sportske manifestacije
2. Nabava opreme
3. Usavršavanje trenera
4. Plasman u viši rang natjecanja
5. Plasman na državno, europsko i svjetsko prvenstvo
6. Provođenje sportskih programa sa djecom, mladima i studentima
7. Ostale sportske aktivnosti od interesa za Grad Vukovar

V.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne osobe koje su upisane u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, ustanove i udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti Suglasnost i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).
Ustanova ili udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u ustanovi ili udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da ustanova ili udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave, ne starija od 6 mjeseci, o stanju javnog dugovanja).

V.
Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za program javnih potreba iz područja sporta o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.

Sve ustanove ili udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Gradom Vukovarom sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

s napomenom:
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava – sport
Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti na telefon 032/456-542 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
VII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

KLASA:402-03/17-01/2
URBROJ:2196/01-02-17-3
U Vukovaru, 01. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

Upute za prijavitelje

Obrazac Prijave programa

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Suglasnosti

Obrazac - Izvještajni obrazac

Ugovor

Obrazac PROR-POT