Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2017. godini (u daljnjem tekstu Poziv)

(1) Upravni odjel za kulturu i turizam poziva udruge čiji je program usmjeren na rad u područjima kulture i turizma u gradu Vukovaru.

(2) Udruge mogu predložiti programe koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za sljedeće manifestacije:
1. Ljeto u Vukovaru
2. Ljeto na Vukovarskoj adi
3. Vukovar film festival
4. Međunarodni dan Dunava

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 500.000,00 kuna.
Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj manifestaciji iznosi:
1. Ljeto u Vukovaru – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 20.000,00 kuna
2. Ljeto na Vukovarskoj adi – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 250.000,00 kuna
3. Vukovar film festival – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 20.000,00 kuna
4. Međunarodni dan Dunava – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 20.000,00 kuna

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave.

(5) Kriterij za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestaciju/ događanja su sljedeći:
- Usmjerenost programa na neposrednu manifestaciju,
- Jasno definiran i realno dostižan cilj programa manifestacije/ događanja,
- Jasno definirani korisnici manifestacije/ događanja
- Jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/ događanja,
- Realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/ događanja,
- Ljudski kapaciteti i sposobnost prijavitelja za nesmetanu provedbu manifestacije/događanja i postizanje zadanih ciljeva.
(6) Svaka udruga može prijaviti program samo na jednu manifestaciju, osim na onu koja im se financira iz Proračuna Grada Vukovara. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.

(7) Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture i/ili turizma što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju manifestacija i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2017. godine.

(9) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara – www.vukovar.hr.

Dokumentaciju na Javni poziv treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu i turizam
„Prijava na Javni poziv za predlaganje programa manifestacija u gradu Vukovaru za 2017. godinu"
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

(10) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom ovog Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA:612-01/17-01/2
URBROJ:2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 27. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Obrazac opisa programa ili projekta

Upute za prijavitelje - manifestacije

Obrazac proracuna - manifestacije

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-za-izvjeca-udruga-manifestacije