Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.04., Program R.150.04.01, Aktivnost R.150.04.01.03. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja).

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar za projekt „Poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge i njihovih obitelji" u iznosu 19.000,00 kuna;
2. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata za projekt „Edukativno sportske aktivnosti braniteljske populacije" u iznosu 13.000,00 kuna;
3. Udruga „Braniteljice Domovinskog rata Vukovarsko – Srijemske županije" ogranak Vukovar za projekt „Kreativni rad kao psihosocijalna pomoć – radionica" u iznosu 10.000,00 kuna;
4. Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara za projekt „Briga o roditeljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata" u iznosu 10.000,00 kuna;
5. „Vukovarske majke" – udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja za projekt „Suočavanje s istinom – naslijeđe Domovinskog rata" u iznosu 10.000,00 kuna;
6. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata za projekt „Djeca rata – nečujni krik" u iznosu 19.000,00 kuna;
7. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara za projekt „Skrb o braniteljsko – stradalničkoj populaciji u ostvarivanju svojih prava" u iznosu 19.000,00 kuna;
8. Udruga hrvatskih branitelja Sajmište za projekt „Program rada Udruge hrvatskih branitelja Sajmište" u iznosu 10.000,00 kuna;
9. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar za projekt „SŠNIDOR" u iznosu 10.000,00 kuna;
10. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – centar za istraživanje ratnih zločina za projekt „Prikupljanje podataka o logorima, stradanja u logorima, procesuiranje zločina" u iznosu 10.000,00 kuna.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

KLASA: 402-03/17-01/6
URBROJ:2196/01-02-17-45
U Vukovaru, 28. veljače 2018.