Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (petstotinatisućakuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Javne potrebe u sportu)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta za 2018. godinu, (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji su nositelji Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i nabavu (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjeli) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst Natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac Prijave programa
3.2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
4.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
4.2. Obrazac Izvještajni obrazac
4.3. Obrazac financijskog izvješća

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

V.
(1) Grad Vukovar je nadležan za provedbu postupka.
(2) Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(3) Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
(4) Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
(1) Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2018. godini.
(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačan ugovor.

VII.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjeli.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

KLASA:402-03/18-01/1
URBROJ:2196/01-02-18-2
U Vukovaru, 22. veljače 2018.