Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama iz kulture i tehničke kulture za osnaživanje civilnog društva u gradu Vukovaru za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge čiji je djelovanje usmjereno na rad u područjima kulture i tehničke kulture

(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti prijedlog za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za područja navedena pod točkom 1. ovog Poziva.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 44.500,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture sredstva pričuve) – 41.000,00 kuna
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura – sredstva pričuve) – 3.500,00 kuna
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu za kulturu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 5.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu za tehničku kulturu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 2.000,00 kuna.
Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba aktivnosti u okviru ovog Poziva je 10.

(4) Rok za podnošenje prijedloga je do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava iz točke 3. ovog Poziva.

(5) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(6) Obvezna prijavna dokumentacija za prijavu prijedloga aktivnosti koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
1. Obrazac opisa aktivnosti s financijskim planom (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku)
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku),
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga (izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga)
4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja predloženih aktivnosti ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave Poziva).

(7) Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan prijedlog aktivnosti na razdoblje provedbe do kraja tekuće godine.

(8) Svi zainteresirani Prijavitelji svoje prijedloge aktivnosti prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

(9) Cjelokupna prijavna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je obavezno istaknuti naziv Poziva, zajedno s punim nazivom i adresom Prijavitelja uz naznaku:
Javni poziv „Sredstva pričuve – kultura i tehnička kultura 2018." – NE OTVARATI

(10) Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Javnim pozivom, neće se uzimati u razmatranje

(11) Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(12) Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara narednih 5 godina.

(13) Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Poziva, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:402-01/18-01/7
URBROJ:2196/01-02-18-3
U Vukovaru, 25. svibnja 2018.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:
• Odluka o raspisivanju Poziva
• Upute za prijavitelje
• Popis priloga koji se prilažu prijavi
Obrasci za prijavu aktivnosti:
• obrazac opisa aktivnosti s financijskim planom
• obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrasci za provedbu:
• obrazac ugovora
• obrazac završnog izvješća
Obrasci za provedbu aktivnosti nisu dio dokumentacije za prijavu na Poziv, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi aktivnosti.