KLASA:372-03/18-01/7
URBROJ:2196/01-02-18-32
Vukovar, 14. lipnja 2018.

Na temelju članka 47. stavak 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora
u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Članak 1.
Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Odluka) raspisuje se Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) i utvrđuje se način dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (dalje u tekstu: Udruge) za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro definiranih u Odluci o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).

Članak 2.
Cilj dodjele nefinancijske podrške u nekretninama Udrugama je podrška u provedbi aktivnosti od interesa za opće dobro kroz zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom.
Očekivani rezultati su dodana društvena vrijednost kojom se podiže kvaliteta života osoba s invaliditetom i jačanje kapaciteta Udruga.

Članak 3.
Nefinancijska podrška sastoji se u dodjeli prostora na korištenje Udrugama radi provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro kojima se osnažuju osobe s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te omogućava njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.

Cijena naknade za korištenje prostora, po m², iznosi 8,44 kn/m2 uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), a prostor je:

ADRESA PROSTOR
(OZNAKA) POVRŠINA MJESEČNA NAKNADA U KUNAMA BEZ PDV-a
Velebitska 16A
(nekretnina na k.č. br. 1063, Borovo naselje, upisana u zk. ulošku 2844 Borovo naselje) P10 43,26m2 365,11

Članak 4.
Prostor iz članka 3. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Natječaja čiji je vlasnik Grad Vukovar i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.
Obvezna natječajna dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:
1. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/16 i 1/18);
2. Tekst natječaja;
3. Upute za prijavitelje;
4. Obrazac prijave na natječaj;
5. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo;
6. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja;
7. Obrazac kriterija za bodovanje prijava;
8. Obrazac ugovora o korištenju prostora;
9. druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.
10. Obrazac o radu i financijsko izvješće korisnika nekretnine/prostora

Članak 6.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave

Članak 7.
Postupak Natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje Udrugama (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kojega osniva i imenuje gradonačelnik na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.
Povjerenstvo ima 3 (slovima: tri) člana.

Članak 8.
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstva.

Članak 9.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o dodjeli prostora na korištenje.
Na temelju Odluke o dodjeli prostora na korištenje iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem prijave sklopiti ugovor.

Članak 10.
Za provedbu stručno – administrativnih poslova zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara i Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, a za financijski dio zadužuje se Upravni odjel za financije i nabavu.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.