Gradonačelnik

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva – Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu. Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.01. (Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrasce za prijavu projekta i
4. Obrasce za izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa/projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa/projekta,
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja i
3.4. Izjava o partnerstvu.
IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. ove Odluke objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

V.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.
VI.
Na temelju provedenog postupka procjene prijedloga programa/projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje.
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem programa/projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:402-03/18-01/7
URBROJ:2196/01-02-18-1
U Vukovaru, 29. listopada 2018.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.