Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,), a sukladno članku II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar (KLASA: 402-03/19-01/2, URBROJ: 2196/01-02-19-2 od 08. ožujka 2018.) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama
u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama čiji je djelovanje usmjereno na rad u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini.

II.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 400.000,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R170, Glava R170.3, Program 170.3.1., Aktivnost 170.3.1.1 (Javne potrebe u sportu).

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 30 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 01. prosinca 2019. godine ili do utroška sredstava iz točke II. ovog Natječaja.

IV.
Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Natječaja moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti koje će se provoditi u 2019. godini:
1. organiziranje i sudjelovanje na neslužbenim sportskim susretima
2. priredbe i druge neplanirane sportske manifestacije
3. Nabava opreme
4. Promocija zdravog života
5. Sufinanciranje sportskih programa sa djecom, mladima i studentima
6. Ostale sportske aktivnosti od interesa za Grad Vukovar

V.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje su upisane u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).

Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u ustanovi ili udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave).

V.
Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.

Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Gradom Vukovarom sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenim kovertama preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,
socijalnu politiku i civilno društvo,
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

s napomenom:
- NE OTVARAJ –
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava – sport

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo na telefon 032/456-543 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

KLASA:402-03/19-01/2
URBROJ:2196/01-02-19-3
U Vukovaru, 11. ožujka 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Prilozi:

1. Obrazac prijave programa
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac za procjenu propisanih uvjeta i ocjenu kvalitete programa/projekta
5. Obrazac ugovora
6. Izvještajni obrazac
7. Obrazac- PROR- POT