Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

II. JAVNI NATJEČAJ
Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2019. godini

I.
Predmet ovog II. Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat koje su od interesa za Grad Vukovara u 2019. godini.

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti koje doprinose obilježavanju mjesta stradanja žrtava Domovinskog rata, očuvanju spomena na žrtve Domovinskog rata, razvitku i općem napretku grada Vukovara.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 17.800,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 programa ili projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave za financijsku podršku programu/projektu.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara za 2019. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,
socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI"
II. Javni natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja na
Domovinski rat u 2019. godini

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 15. travnjem 2019. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 15. travanj 2019. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 15. travanj 2019. godine.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 01. travnja 2019.

KLASA: 402-03/18-01/8
URBROJ: 2196/01-02-19-22
U Vukovaru, 15. ožujka 2019.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Popis priloga:

  1. Upute za prijavitelje
  2. Obrazac opisa programa ili projekta
  3. Obrazac proračuna
  4. Popis priloga koji se prilažu prijavi
  5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac izjave o partnerstvu
  7. Obrazac za provjeru
  8. Obrazac ugovora
  9. Izvještajni obrazac
  10. Obrazac PROR-POT