Gradonačelnik
KLASA: 402-03/18-01/8
URBROJ:2196/01-02-19-15
U Vukovaru, 09. siječnja 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini", u ukupnom iznosu od 22.200,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini" čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini"
III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar za projekt „Memorijal 12. redarstvenika" u iznosu 2.700,00 kuna;
2. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata za projekt „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" u iznosu 9.500,00 kuna
3. Braniteljice Domovinskog rata RH za projekt Finalna večer festivala neobjavljene domoljubne poezije pod nazivom „Grad u školjci" u iznosu 10.000,00 kuna
III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata – Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini