Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2019. godini


I.

Ovom Odlukom o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2018. godini (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju predlaganju programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- R.160.1., Program R.160.1.1, Aktivnost R.160.1.1.2. (Međunarodni dan Dunava)
- Razdjel R.160, Glava R.160.2., Program R.160.2.1., Aktivnost R.160.2.1.5. (Ljeto na Vukovarskoj adi)
II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini (u daljnjem tekstu Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga programa (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Športsko ribolovna udruga „Dunav" za projekt „Ljeto na vukovarskoj adi 2019." – 250.000,00kn
2. Hrvatsko kulturno – glazbeno društvo „Dunav" za projekt „11. susreti folklornih društava – Dunav svome gradu" – 14.900,00kn

IV.

Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/izvjesca

V.

Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA:612-01/19-01/2
URBROJ:2196/01-02-19-11
U Vukovaru, 24. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.