Gradonačelnik
KLASA:402-03/18-01/6
URBROJ:2196/01-02-20-23
U Vukovaru, 10. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst i 7/9 Odluka Ustavnog suda RH) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2020. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite okoliša i održivog razvoja i izvaninstitucionalnog obrazovanja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 145.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. (Osnaživanje civilnog društva)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

 

 

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Pčelarska udruga „Vukovar 91“ za projekt Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“ – 12.500,00kn
2. PRONI Centar za socijalno podučavanje za projekt Info centar za mlade Vukovar – 13.000,00kn
3. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe – 8.000,00kn
4. Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar 1955 za projekt Program 2020. Udruga „Vukovar 1955“ – 15.000,00kn
5. Pčelarska udruga Cornacum Vukovar za projekt Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara – 12.500,00kn
6. Klub podvodnih aktivnosti Vukovar za projekt Roni-čisti-budi spreman – 18.000,00kn
7. Podružnica Breza Vukovar za projekt Pozitivno roditeljstvo – 10.000,00kn
8. Mirovna grupa mladih Dunav za projekt Vukovarski društveni atelje – 9.000,00kn
9. Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar za projekt Nacionalna izložba pasa CAC – HR 2020 – 14.000,00kn
10. Europski dom Vukovar za program Program rada EDVU-Doprinos razvoju lokalne zajednice– 33.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.