Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vukovara, od 22. travnja 2022. godine (KLASA: 402-06/22-01/30, URBROJ: 2196-1-02-22-2), Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

I.
Grad Vukovar nagraditi će u 2022. godini studente, koji su u akademskoj godini 2020./2021. u statusu redovnog studenta u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

II.
Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

- imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske
godine 2020./2021.,
- u akademskoj godini 2020./2021. imaju status redovnog studenta u sustavu visokog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
- su u akademskoj godini 2020./2021. ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od
4.50 do 5.00.

III.
Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu za tu namjenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

IV.
Uz prijavu studenti prilažu:

- presliku važeće osobne iskaznice,
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu, izdano od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Vukovara od početka akademske godine 2020./2021.,
- potvrdu ustanove iz sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj o prosječnoj ocjeni u akademskoj godini 2020./2021., i
- IBAN broja žiro-računa studenta (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN brojem).

V.
Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, s naznakom “Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost“.

Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave ovoga Javnog poziva. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

KLASA: 402-06/22-01/30
URBROJ: 2196-1-3-22-3
U Vukovaru, 25. travnja 2022.

PROČELNIK:
dr.sc. Darko Dimić