Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 10. listopada 2022. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2022./2023., koji je objavljen 14. listopada 2022. godine u Vukovarskim novinama i na internetskoj stranici grada Vukovara.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 05. svibnja 2023. godine isplaćena stipendija za mjesec travanj 2023. godine stipendistima, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije te potpisali Ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2022./2023.