Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/18 i 3/19), gradonačelnik Grada Vukovara donio je, dana 14. prosinca 2023. godine, Konačnu Odluku o dodjeli stipendija, kojom je utvrđena Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2023./2024. po postupku Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2196-1-02-23-5) objavljenog u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara dana 13. listopada 2023. godine.


Odluka o broju i iznosu stipendija (KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2196-1-02-23-326)

Konačna Odluka o dodjeli stipendija