GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/20-01/12
URBROJ: 2196/01-02-20-136
Vukovar, 05. listopada 2020. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138) od 23. srpnja 2020. godine, Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Grada Vukovara “Pokloni mi osmijeh – II”, kodni broj: UP.02.1.1.13.0211 od 04. rujna 2020. godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u sklopu “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II”, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47., točke 31. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18- pročišćeni tekst, 3/20 i 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH) gradonačelnik grada Vukovara donosi sljedeću

O D L U K U
o odabiru kandidatkinja

Članak 1.

Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos 55 radnica na određeno vrijeme od 12 mjeseci,
na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za provođenje aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh - II“ na području grada Vukovara (KLASA:112-01/20-01/12, URBROJ: 2196/01-02-20-1, od 07. rujna 2020.), objavljenog na službenim stranicama i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava te izvršenog intervjua s kandidatkinjama koje su dostavile potpune i pravodobne prijave, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

RB PREZIME IME BODOVI
1. KOVAČ VALENTINA 10
2. GRNJA SNEŽANA 10
3. JURKOVIĆ ANICA 10
4. DEDIĆ MARIJA 10
5. GRLIČIĆ MARIJA 10
6. RAC ĐURĐINKA 10
7. LUKINAC RENATA 10
8. LOJPUR VESNA 10
9. JORGIĆ SLAVICA 10
10. MIKLOŠ ANDREA 10
11. IVANČIĆ ANA 10
12. ILINČIĆ MIRJANA 10
13. ŠOVANJ JADRANKA 10
14. OGRIZOVIĆ VESNA 10
15. RADOŠEVIĆ ZDENKA 10
16. LATSCH KATA 10
17. EDELINSKI SENKA 10
18. HERMAN MARA 10
19. GERE BRANKA 10
20. TOMIĆ RENATA 10
21. TOKIĆ SANDRA 10
22. ŠANDOR KATARINA 10
23. VORKAPIĆ BRANKICA 10
24. PAVLOVIĆ ANĐA 10
25. MARKANOVIĆ ĐURĐICA 10
26. KUĆA ANĐA 10
27. ALEKSA SVETLANA 10
28. REPAC RADA 10
29. MIŠIĆ VESNA 10
30. KRASNIK GORDANA 10
31. NOTA JELICA 10
32. PARANUS RUŽICA 10
33. MARTINOVIĆ BRANKA 10
34. MIJATOVIĆ GORDANA 10
35. LEBAR VESNA 10
36. UREMOVIĆ NADA 10
37. BOCKA BILJANA 10
38. BREŽNJAK TOMISLAVA 10
39. MELER SVJETLANA 10
40. BAKULA VESNA 10
41. DROZDEK KATA 10
42. PINDRIĆ MIRJANA 10
43. RIST LJUBICA 10
44. JOZIĆ LJILJANA 10
45. GUŽVIĆ VERICA 10
46. MAJSTOROVIĆ BERNARDICA 9,66
47. PETROVIĆ SANJA 9,66
48. RUKAVINA MIRJANA 9,66
49. BELJO KAROLINA 9,66
50. MACUT MIRJANA 9,66
51. POPROCKI VESNA 9,66
52. BEBIĆ VALERIJA 9,66
53. VUČINOVIĆ SUNČICA 9,33
54. BARIĆ TATJANA 9
55. KOVAČEVIĆ DRAGANA 9

 

Članak 2.

Kandidatkinje su odabrane na temelju ciljanih skupina prema uputama za prijavitelje iz otvorenog Trajnog poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.13), a to su:
- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Članak 4.

Kandidati mogu podnijeti prigovor na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

Članak 5.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

 

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.