POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-01/20-01/17
URBROJ: 2196/01-5-20-15
Vukovar, 16. studenog 2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 118/20 dana 28. listopada 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario sljedeći broj bodova:

R.br. Ime i prezime: Br. bodova:
1. MARINA PRCE 18,5

Rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja