Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), članka 48. stavak 1. točka 5. i članka 67. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o prodaji pokretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 406-01/21-01/18, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 05. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju pokretnina na temelju
javnog prikupljanja ponuda


1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje su pokretnine koje se nalaze na nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara, na adresi Vukina ulica 3 i 5, Vukovar, upisane u zemljišne knjige nadležnog suda kao:
1. k.č. 2706/1, kuća br. 5 i dvor. u Vukinoj ul., površine 359 m2, zk. ul. 9665,
2. k.č. 2707, kuća br. 3 u Vukinoj ul. i dvor, površine 547 m2, zk. ul. 736.

Pokretnine se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu iste. Uklanjanje kupljenih pokretnina sa nekretnina kupac obavlja na vlastiti trošak i na vlastitu odgovornost. Kupac je dužan kupljene pokretnine ukloniti u roku od 15 dana od dana isplate kupoprodajne cijene, a prema rasporedu utvrđenom od strane prodavatelja.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE
Predmetne pokretnine prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara.

3. KUPOPRODAJNA CIJENA POKRETNINA I NAČIN PLAĆANJA
Početna kupoprodajna cijena pokretnina koje su predmet prodaje iznosi 100,00 kuna po skupini pokretnina (PDV nije uračunat).

Vukina ulica 3, Vukovar:
SKUPINA POKRETNINE KOJE SU PREDMET
NATJEČAJA POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA U KN
1.a Cjelokupni građevinski materijal (izuzev pokretnine određene u skupini 2.a) 100
2.a Kapija 100
Iz natječaja se izuzima novoizgrađeni pomoćni objekt u dvorištu.

Vukina ulica 5, Vukovar:
SKUPINA POKRETNINE KOJE SU PREDMET NATJEČAJA POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA U KN
1.b PVC stolarija (svi prozori sa pripadajućim prozorskim klupicama i vrata) 100
2.b Radijatori i bakrene cijevi 100
3.b Kapija i vrata od kotlovnice 100
4.b Cjelokupni građevinski materijal (izuzev pokretnina određenih u skupinama 1.b, 2.b. i 3.b) 100

 

4. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo podnošenja ponude za kupnju pokretnina iz točke 1. ovog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske.

5. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:
1. potpisani obrazac ponude s osobnim podacima (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr) i iznosom kupoprodajne cijene ispisan brojkama i slovima,
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci ),
4. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vukovaru koja ne smije biti starija od 30 dana,
5. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

7. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE
Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu pokretninu platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju pokretnina, Vukina ulica 3 i 5 – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 01. ožujka 2021. godine u 09:00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja epidemioloških mjera. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-590.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/21-01/18
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 05. veljače 2021. godine

 

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ