Na temelju članka 14. stavka 1. Odluke upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/16), gradonačelnik donosi

 

ODLUKU

 

I.
Zatvara se Trajni Javni poziv za davanje u zakup javnu površinu za korištenje sajamskih kućica (KLASA: 334-01/18-01/3; URBROJ: 2196/01-02-18-2 od 26. veljače 2018. godine).

II.

Za provođenje postupka tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

 

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 334-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-02-19-74
Vukovar, 10. prosinca 2019.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.