Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vukovara, od 10. ožujka 2021. godine (KLASA: 421-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-2), Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

I.
Grad Vukovar nagraditi će u 2021. godini studente, koji su u akademskoj godini 2019./20120. u statusu redovnog studenta ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

II.
Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

- imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske
godine 2019./2020.,
- su u akademskoj godini 2019./2020. imali status redovnog studenta na sveučilištima/veleučilištima, odnosno visokoobrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj,
- su u akademskoj godini 2019./2020. ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00.

III.
Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Vukovara za tu namjenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

IV.
Uz prijavu studenti prilažu:

- presliku važeće osobne iskaznice,
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu, izdano od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Vukovara od početka akademske godine 2019./2020.,
- potvrdu sveučilišta/veleučilišta iz Republike Hrvatske o prosječnoj ocjeni studiranja u akademskoj godini 2019./2020., i
- IBAN broja žiro-računa studenta (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN brojem).

V.
Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom “Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost“.

Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara.

Rok za podnošenje prijava je do 02. travnja 2021. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

KLASA: 421-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-03-21-3
U Vukovaru, 17. ožujka 2021.

PROČELNIK:
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.

ODLUKA

PRIJAVNICA