HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR

KLASA: 421-01/24-05/01
URBROJ: 2196-1-1-05-24-1
Vukovar, 21. lipanj 2024.

Ravnatelj HCK Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, Na temelju članka 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine (dalje u tekstu: Oduka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0425, „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije-Pruži mi ruke II“ (dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava), objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA
„ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju i
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, HCK Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“ (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju
slijedeće uvjete:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

• ako žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi
višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a čiji mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više
godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40
i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za
40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi
uključivanju u aktivnosti projekta

• a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u
projektnu aktivnost) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su
svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina
• imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih
sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
• čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja
ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu
potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu,
financirane iz Programa „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Ref.br.:SF.3.4.11.01., na
podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

Prijave se podnose na obrascu za iskaz interesa-uključivanje u projekt objavljenom uz ovaj Javni poziv, predajom u HCK Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Vukovar, 204. vukovarske brigade 45 ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Uz popunjen obrazac za iskaz interesa-uključivanje u projekt potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe starije od 65 godina:
-presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
-potvrdu porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos
prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (za svakog člana
kućanstva) i
-izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe sa invaliditetom:
- presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
-izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz ovaj Javni poziv)
- potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje
trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i
mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja
funkcionalnih sposobnosti.

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 90 (devedeset) dana od dana objave istoga, a u roku trajanja provedbe projekta ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pruži mi ruke II, će se zaprimati kako bi se u tijekom provedbe projekta
prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Osoba zadužena za informacije vezane za projekt: Lucija Čakan, kontakt telefon
032/441-364.

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja
potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija
institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0425, „ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pruži mi ruke II“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije
automatski uključen u predmetni projekt.

RAVNATELJ
Vlatko Glavaš, dipl. teolog