Od 1.lipnja do 31.prosinca 2022. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave će financirati projekt „Besplatna pravna pomoć - jednakost svima i pristup pravdi 2022.“

OPĆI CILJ PROJEKTA je osigurati građanima zakonom zajamčena prava na primarnu besplatnu pravnu pomoć, djelotvornu pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružiti sveobuhvatnu podršku najosjetljivijim društvenim skupinama sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu je pružanje besplatne pravne pomoći osjetljivim
društvenim skupinama Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i to kroz neposredan rad s korisnicima u uredima u Vukovaru i Osijeku te na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji ( Borovo, Vinkovci, Županja) i Osječko-baranjskoj županiji (Đakovo, Belišće, Bijelo Brdo) sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći pružati:
• opću pravnu informaciju
• pravni savjet
• sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih
• tijela
• zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
• pravna pomoć u izvan sudskom mirnom rješenju spora

Projekt provodimo u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava i Udrugom žena Vukovar