Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 770.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:
- Razdjel R170., Glava R170.09, Program R170.09.01, Aktivnost R170.09.01.01. (Donacije udrugama kulture)
- Razdjel R170., Glava R170.09, Program R170.09.01., Aktivnost R170.09.01.01. (Manifestacije u kulturi)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo te provedene procjene prijava Kulturnog vijeća Grada Vukovara.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

 1. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt „Dudik 2020.“ – 8.000,00 kuna
 2. Plesni klub „Mambo“ za projekt „Pleši samnom“ – 10.000,00 kuna
 3. Udruga Mađara grada Vukovara za projekt „Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru“ – 26.000,00 kuna
 4. Ukrajinsko kulturno – pjevačko društvo „Ivan Franko“ Vukovar za projekt „Dani ukrajinske kulture“ – 10.500,00 kuna
 5. Udruga osoba s invaliditetom „Vuka“ Vukovar za projekt „VAP – NOP 5 (Vučedolski arhaični ples – najstariji oblik plesa)“ – 8.000,00 kuna
 6. Kulturno – umjetničko društvo „Kolo“ Vukovar za projekt „Očuvanje izvorne tradicije kulture hrvatskog naroda vukovarskog kraja kroz folklorne (dječje i odrasle) tamburaške i dramske sekcije – 44.000,00 kuna
 7. Udruga „Suvenir“ Vukovar za projekt „Kako do suvenira 2020.“ – 8.000,00 kuna
 8. Kulturno – umjetničko društvo „Matija Gubec“ Sotin za projekt „Sveukupno djelovanje KUD-a – 20.000,00 kuna
 9. Kulturno – umjetničko društvo „Osif Kostelnik“ Vukovar za projekt „Kulturni amaterizam“ – 20.000,00 kuna
 10. Hrvatsko kulturno – glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar za projekt „Program rada i aktivnosti u području tradicijske kulture mlađih plesnih sekcija, Folklornog ansambla, folklornog pjevačkog zbora, tamburaške sekcije i Tamburaškog orkestra HKGD Dunav“ – 145.000,00 kuna
 11. Kulturno – umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar za projekt „Godišnji program rada KUD-a „Sloga“ Vukovar – 114.000,00 kuna
 12. Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru za projekt „Baština Vukovara – temelj opstojnosti i budućnosti“ – 41.500.00 kuna
 13. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar za projekt „Kulturom do novih vrijednosti“ – 8.000,00 kuna
 14. Konjogojska udruga „Potkova“ Vukovar za projekt „Zlatna potkova 2020.“ – 8.000,00 kuna
 15. Gradski puhački orkestar za projekt „Rad Gradskog puhačkog orkestra“ – 80.000,00 kuna
 16. Dječji zbor „Vukovarski golubići“ za projekt „Redovan rad i djelovanje Dječjeg zbora Vukovarski golubići“ – 41.500,00 kuna
 17. Plesna grupa Venera za projekt „Plesom do snova“ – 18.000,00 kuna
 18. Mažoretkinje grada Vukovara za projekt „Mažoretkinje grada Vukovara“ – 130.000,00 kuna

IV.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

 

KLASA: 402-01/19-01/18
URBROJ:2196/01-02-20-85
U Vukovaru, 12. veljače 2020.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.