Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Grad Vukovar objavljuje 1. izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana proistekla je iz potrebe za objavljivanjem novih natječaja kako bi se otvorila mogućnost širem broju udruga u području kulture i tehničke kulture za apliciranje projekata te time obuhvatio veći broj građana koji će imati koristi od provedbe aktivnosti ugovorenih projekata.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja / poziva te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

U privitku ove objave nalazi se tablica – 1. izmjena i dopuna - Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana natječaja za 2020. godinu