Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst i 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 54.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:
- Razdjel R170., Glava R170.09., Program R170.09.01., Aktivnost R170.09.01.04. (Tehnička kultura)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu: Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
(1.) Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrasce za prijavu projekta
4. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i ocjenjivanje
5. Obrasce za provedbu i izvještavanje.
(2.) Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
2.1. Obrazac prijave programa/projekta,
2.2. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta,
2.3. Obrazac Izjava o partnerstvu,
2.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
2.5. Obrazac Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju.
(3.) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava
3.2. Obrazac Izvještajni obrazac
3.3. Obrazac Financijsko izvješće

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

V.
1. Grad Vukovar je nadležan za provjeru postupka.
2. Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i procjenu prijava Natječaja.
3. Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstva.
4. Članove Povjerenstva, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela, imenuje gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
1. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje.
2. Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/20-01/19
URBROJ: 2196/01-02-20-2
U Vukovaru, 25. veljače 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

TEKST ODLUKE