Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst i 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

II. Javni natječaj
za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture
u gradu Vukovaru za 2020. godinu

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je sufinanciranje prijava programa/projekata udruga iz tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

II.
Prijavitelji mogu predložiti programe/projekte koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara za aktivnosti:
• Poticanje i promicanje tehničke kulture
• Programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju djecu s posebnim potrebama
• Programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programima organiziranja inventivnog rada
• Organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)
• Nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za grad

III.
Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 54.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

IV.
Jedan Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2020. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute).

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI“
II. Javni natječaj za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s danom 3. travnja 2020. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 3. travnja 2020. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 3. travnja 2020. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti Nadležnom upravnom odjelu, isključivo elektroničkim putem, sukladno Uputama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONČELNIK

KLASA: 402-01/20-01/19
URBROJ: 2196/01-02-20-3
U Vukovaru, 2. ožujka 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

Privitci:
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave programa ili projekta
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac životopisa voditelja programa
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
7. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenu kvalitete
8.1. Obrazac ugovora – posebni dio
8.2. Obrazac ugovora – opći dio
9. Izvještajni obrazac
10. Financijsko izvješće