Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosiODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:
- Razdjel R170., Glava R170.09., Program R170.09.01., Aktivnost R170.09.01.04., konto 381, aktivnost: Tehnička kultura
Članak 2.
Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se na temelju II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području tehničke kulture za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu: Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
1. Dokumentacija za provedbu Natječaja iz Članka 2. ove Odluke obuhvaća:
1.1. Tekst Natječaja,
1.2. Upute za prijavitelje,
1.3. Obrasce za prijavu projekta
1.4. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i ocjenjivanje
1.5. Obrasce za provedbu i izvještavanje.
2. Obrasci za prijavu:
2.1. Obrazac prijave programa/projekta,
2.2. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta,
2.3. Obrazac Izjava o partnerstvu,
2.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
2.5. Obrazac Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju.
3. Obrasci za provedbu projekta:
3.1. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava
3.2. Izvještajni obrazac
3.3. Obrazac Financijsko izvješće

Članak 4.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 3. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 5.
1. Grad Vukovar je nadležan za provjeru postupka.
2. Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta i procjenu prijava Natječaja.
3. Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstva.
4. Članove Povjerenstva, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela, imenuje gradonačelnik Grada Vukovara.

Članak 6.
1. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje.
2. Na temelju Odluke iz stavka 1. gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

Članak 7.
Odluka iz Članka 6. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 8.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/21-01/16
URBROJ: 2196/01-02-21-1
U Vukovaru, 5. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

TEKST ODLUKE