Na temelju članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17) i članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje


II. Javni natječaj
za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu

I.
Grad Vukovar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području promicanju kulture da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje prijava programa/projekata udruga u području kulture (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

II.
Prijavitelji mogu predložiti programe/projekte koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara za aktivnosti:
• muzejske, galerijske i likovne djelatnosti
• zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
• izdavanje knjiga i časopisa u kulturi
• kulturno – umjetničkih društava
• znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture
• kulturne manifestacije
• multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
• poticanje i razvitak kulturno – umjetničkog amaterizma
• podizanje kulture življenja
• religijske kulture
• kulturnog turizma
• turističko – kulturnih aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
• nove medijske kulture i kulture mladih
• zaštite i očuvanja kulturne baštine
• međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje
• programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekta kulture

Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:
• očuvanju tradicijske kulture grada Vukovara i razvoju kulturno – umjetničkog amaterizma
• poticanju glazbenog stvaralaštva i scenskih umjetnosti,
• poticanju likovne umjetnosti
• poticanju književne i nakladničke djelatnosti,
• razvoju kulturnih manifestacija i suradnje
• i ostale programe/projekte koji pridonose promicanju kulture, očuvanju kulturnog identiteta grada Vukovara te pomaganju i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

III.
Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 97.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 90.000,00 kuna.
Planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 programa i projekta.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaja može prijaviti i ugovoriti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2021. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute).

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:
GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI“
II. Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području
kulture za 2021. godinu

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s danom 9. travnja 2021. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 9. travnja 2021. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 9. travnja 2021. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti Nadležnom upravnom odjelu, isključivo elektroničkim putem, sukladno Uputama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/21-01/15
URBROJ: 2196/01-02-21-2
U Vukovaru, 8. ožujka 2021. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privitci:
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave programa ili projekta
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac životopisa voditelja programa
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
7. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenu kvalitete
8.1. Obrazac ugovora – posebni dio
8.2. Obrazac ugovora – opći dio
9. Izvještajni obrazac
10. Financijsko izvješće