Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2022. godini

 

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat koje su od interesa za Grad Vukovara u 2022. godini.

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti koje doprinose obilježavanju mjesta stradanja žrtava Domovinskog rata, očuvanju spomena na žrtve Domovinskog rata, razvitku i općem napretku grada Vukovara.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 55.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 6 programa ili projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave za financijsku podršku programu/projektu.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara za 2022. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom ili elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI“
Javni natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja na
Domovinski rat u 2022. godini

ili na elektroničku adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 05. studenim 2021. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 05. studeni 2021. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 05. studenog 2021. godine u 14,00 h te na elektroničku poštu do 05. studenog 2021. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 28. listopada 2021.

KLASA: 402-03/21-01/5
URBROJ: 2196/01-02-21-2
U Vukovaru, 01. listopada 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privici:

    Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu
    Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave manifestacije
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac izjave o partnerstvu
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Obrazac za provjeru
6.1. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (posebni dio)
6.2. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (opći dio)
7. Izvještajni obrazac
8. Financijsko izvješće
9. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća